Pedagogisch project

Pedagogisch project

Het pedagogisch project van de stad Ninove is bindend voor iedereen die op één of andere wijze betrokken is bij het schoolgebeuren.

Het onderwijs ingericht door de Stad Ninove is gebaseerd op een democratische overtuiging.

Onze scholen bevorderen het democratisch gedachtegoed en creëren middelen waardoor iedereen aan de besluitvorming kan deelnemen.

Onze scholen eerbiedigen de filosofische, ideologische, culturele en religieuze opvattingen van ouders en leerlingen. De vrije keuze tussen de lessen in de verschillende erkende religies of de niet-confessionele zedenleer, evenals de vrijstelling van levensbeschouwelijke vakken, wordt gegarandeerd.

Onze scholen staan open voor alle kinderen, zonder onderscheid in sociale status, etnische afkomst, nationaliteit, rekening houdend met de draagkracht van de school.

Onze scholen willen kinderen begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

Onze scholen streven naar sociale rechtvaardigheid. Zijwerken aan de optimale ontplooiing van ieders individuele aanleg en mogelijkheden. Zij werken aan een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van hun leerlingen. Daarom wordt naast het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden, ook aandacht besteed aan de emotionele, sociale, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.

Het schoolbestuur garandeert de naleving van de universele rechten van de mens, de kinderrechten in het bijzonder.

In de scholen van de stad Ninove worden de principes van dit pedagogisch project geconcretiseerd door het gebruik van de leerplannen van OVSG.

De leergebieden die aangeboden worden zijn: lichamelijke opvoeding, muzische opvoeding, taal, Frans, wereldoriëntatie, wiskundige initiatie en wiskunde.

De leergebiedoverschrijdende eindtermen zijn: leren leren, sociale vaardigheden en informatie- en communicatie technologie (ICT).

Dit pedagogisch project werd goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 17.06.2010.